El coneixement científic s’adquireix demostrant i validant els resultats mitjançant diferents experiments in vivo i in vitro.

  • Validació científica d’al·legacions nutricionals i de salut (assajos preclínics i d’intervenció nutricional en voluntaris sans)
  • Assajos específics de: biodigestibilitat, biodisponibilitat, biofuncionalitat, dosi-resposta